Çağdaş İslam Düşüncesi Kürsüsü

 Dr. Vahdettin IŞIK

Bu dersin amacı, başlangıcından itibaren genel olarak Türkiye modernleşmesinin tarihi eleştirel bir perspektiften ele alınacak ve modernleşmenin temel yol haritası çıkarılacaktır. Osmanlı’nın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaşması ile yenilik girişimlerinin yakın irtibatı incelenerek modernleşme sürecinin niçin salt bir batılılaşma olarak anlaşıldığı ve sürdürüldüğü çözümlenecektir. Osmanlı modernleşmesinin mirası, modernleşme-din ilişkisi, yeni dönemin siyasi telakkisi ile dini düşüncenin seyrinde yaşanan değişimin etkileşimi ve tüm bu sürecin günümüz toplum yapısı üzerindeki etkileri incelenecektir.

Bu şekilde Çağdaş İslam Düşüncesi’nin temel sorunları ve kabulleri hem ekoller hem de kişi ve yayınlar çerçevesinde ele alınarak genel bir tasavvur oluşmasına çalışılacaktır.