Tefsir Kürsüsü

Talha Hakan ALP

Tefsir ilmi, Kur’an-ı Kerim’in mesajını anlama ve yorumlama çabasını sisteme kavuşturan önemli bir disiplindir. İhtiva ettiği prensipler, tasarladığı kavramlar, havzasında doğup gelişen yöntemler itibarıyla Kuran-ı Kerim’le sahih ve çok boyutlu irtibat kurmanın yolu bu ilimden geçer. Bu ilmin yüzyıllar içinde oluşmuş birikiminden sarfı nazarla ayetleri doğru anlayabilme, sahih yorumlar geliştirebilme imkânından mahrum olduğumuzu nevzuhur Kur’an yorumları yeterince göstermektedir.

Bir Müslüman olarak hayatı Kur’an üzerinden anlamlandırmak gibi son derece anlamlı ve zaruri bir hassasiyete sahibiz. Ne var ki, elimizin altındaki kadim tefsir külliyatı gerek metot gerek materyal gerekse tecrübe bakımından hayli zengin olmasına rağmen hala bu hassasiyete beklenen işlerliği kazandırabilmiş değiliz. Tek engel gelenekle aramıza bizzat kendi ellerimizle ördüğümüz duvarlardır. Merhum Babanzâde Ahmet Naim Bey’in dediği “keşf-i kadim” –düne göre daha iyi olsak da- hala yeterli ilgiyi görmemektedir.
Bu seminerler tefsir geleneğimizin bize sunduğu imkânları keşfetmek adına bir ilk adım denemesi. Bu sadette Kur’an tarihi, tefsir usulü ve tefsir tecrübemizin köşe taşı metinlerinden okumaların yer aldığı uzun soluklu bir program hedefliyoruz.

Ayrıca “Modern Tefsir Problemleri” başlığı altında vahyin/nassın anlamı etrafında cereyan eden teorik-felsefî boyutu yoğun akademik tefsir tartışmalarına da değinmeyi; bu sadette anlamın imkân, şart, sınır ve tarihselliği gibi bir dizi problemi de irdelemeyi planlıyoruz.