Eğitim Müfredatları

Bu programla; özelde Ev Grup Okumalarında görev alan öğreticilere, genelde ise çeşitli kurumlarda çocuk eğitimi çalışmalarında öğreticilik görevi üstlenen eğitimcilere öğreticilik formasyon bilgi ve becerisini kazandırma çalışmasıdır. Program temelde iki ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde üniversitelerde öğretmen adaylarına verilen temel öğretmenlik bilgileri (Eğitim Bilimleri) yer almaktadır. İkinci bölümde ise çeşitli meslek (Hadis, İbadet, Ahlak, Siyer, Kur’an-ı Kerim) derslerinin (Din Eğitimi Alan Bilgisi) çocuklara nasıl daha verimli öğretilebileceği ile ilgili bölümdür. Haftada iki gün uygulanan bu program bir dönemde bitirilmektedir ve düzenli katılım sağlayan öğreticilere katılımcı sertifikası verilmektedir.
Sivil Toplum Kuruluşlarının daha kaliteli hizmetler ortaya koyabilmeleri için kurumlarda gönüllü ya da profesyonel olarak görev alan insanları bu program sürecine dahil ederek niteliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Yönetim becerileri, etkili iletişim, ekip çalışması, gönüllülük ve gönüllü yönetimi, izleme ve değerlendirme, risk analizi gibi başlıklardan oluşan bu program üç ayda tamamlanmakta ve düzenli katılım sağlayanlara program sonunda katılımcı sertifikası verilmektedir.
İnsan Vakfı bünyesinde yer alan yurt, pansiyon ve öğrenci evlerinin daha kaliteli hizmetler ortaya koyabilmeleri için, buralarda görev yapan ya da yapacak olan kimselerin program sürecine dahil edilerek niteliklerinin artırılması, yeni kadroların geçmiş tecrübelerden faydalandırılması, hizmet kadrolarında ekip çalışması kabiliyetinin artırılması, hizmet kadrolarının yapmakta oldukları işi daha iyi yapmalarını sağlamak için gerekli olan bilgi ve becerinin kazandırılması amacıyla hazırlanmış olan bir programdır. Üç ayda tamamlanmakta olan programa düzenli katılım sağlayanlara program sonunda katılımcı sertifikası verilmektedir.
Bu program, toplumumuza ailenin önemini kavratıp huzurlu ailelerin oluşmasına katkıda bulunarak güçlü ve uyumlu aile birlikteliği oluşturma amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca ailenin yaşam kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Program gündelik hayatın bütününü kapsayan konuları içermektedir. Bu nedenle programa eşlerin birlikte katılması önerilmektedir. Üç ayda tamamlanmakta olan programa düzenli katılım sağlayanlara program sonunda katılımcı sertifikası verilmektedir.
Gerek bireysel ilgilenme gerekse grup faaliyeti yoluyla gençlerimizin ahlaki eğitimine ve şahsiyet gelişimine katkı sağlamak gibi bir amacı olan bu program, içerisinde şu amaçları da barındırmaktadır: Gençlerimizin aidiyet duygusunu ve kardeşlik bilincini güçlendirmek, onların kabiliyetlerini keşfederek isabetli yönlendirmeler yapabilmek, istikbale dair hedeflerini oluşturmada yardımcı olmak, dini ve ahlaki değerleri kavrayıp yaşamasına yardımcı olmak, eğitim öğretim süreci başta olmak üzere içine girdiği her süreçte başarılı olması için destek olmak ve motivasyon sağlamak gibi amaçları olan bir programdır. Üç ayda tamamlanmakta olan programa düzenli katılım sağlayanlara program sonunda katılımcı sertifikası verilmektedir.
Bu çalışma, ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin düzeyine göre temel dini bilgileri edinmede destek olabilme maksadıyla hazırlanmış olan bir genel sohbet müfredatıdır. Genel sohbet katılımlarının değişken olduğu tespitiyle bilgi olarak birbirini tamamlayan sistematik bir müfredat oluşturulmamıştır. Müfredat, öğrencilerin seviyeleri gözetilerek bu dönemin ihtiyacı olan temel konulardan müteşekkildir. İçerik olarak ahlak, iman esasları, ilmihal, siyer ve sahabe hayatlarından oluşmaktadır.
Bu çalışma, lise 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin düzeyine göre temel dini bilgileri edinmede destek olabilme maksadıyla hazırlanmış olan bir genel sohbet müfredatıdır. Genel sohbet katılımlarının değişken olduğu tespitiyle bilgi olarak birbirini tamamlayan sistematik bir müfredat oluşturulmamıştır. Bu programla; örnek ağabey gözetiminde çocuklarımızın ahlaki gelişimini sağlamak, ahlaki değerlerimizi kendi hayatlarında yaşamanın gayretini kazandırmak, öğrencilerimizin toplum içerisinde dengeli ve sağlıklı ilişkiler kurabilmelerine yardımcı olmak, Peygamber ve sahabe sevgisi ve örnekliğini kavratmak ve kazandırmak, İslami değerleri özümseyen, ibadetlerinde hassas davranan gençler yetiştirmek gibi amaçları olan bir çalışmadır.
Hazırlanan eğitime destek programı; inançlı, önyargısız, ahlaklı, soran, sorgulayan, toplumun gelenek ve göreneklerini bilen, düşünen, düşünce ve davranışlarında tutarlı, yaşadığı coğrafyanın birikimine sahip, değerlerine duyarlı ve ümmet bilincine sahip bir neslin inşasına yardımcı olmak maksadına matuf olarak hazırlanmıştır. Program hem gençlerin din eğitimine hem de akademik eğitimine destek olmak amacıyla üç aşamalı olarak tasarlanmıştır. Programın birinci aşaması, gençlerin din eğitimi alanındaki eksiklerini izale etmek amacıyla oluşturulmuş ve temel değerleri kazandırma adıyla tanımlanmıştır. Programın ikinci aşamasında, gençlerin düşünce dünyasına katkı sağlamak, ufuk açmak, İslam dünyasında yaşanan düşünce sorunlarını ve farklı yaklaşımları tanımasını ve değerlendirmesini sağlamak amaçlanmıştır. Programın üçüncü aşaması, okuma grupları olarak planlandı.
Bu program İlahiyat okuyan (3. Sınıf) öğrencilere destek amaçlı geliştirilmiş bir programdır, Programa ilahiyat dışında bir fakülteden öğrenci alınmamaktadır. Programa katılan öğrenciler, yüksek lisans ve doktora düşünen öğrencilerdir ve programa katılan bütün öğrencilerin velileriyle görüşülerek onların da onayı alınmaktadır. Mülakatla seçilen öğrencilere destek programının yanında eğitimine katkı olarak burs verilmektedir ve programı yarıda bırakan öğrencinin bursu da kesilmektedir. Sene içerisinde önemli ilahiyatçıları ve önemli mekânların ziyaretleri yapılmaktadır. Programdaki öğrencilere danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Programın süresi 2 yıl olup sonraki yıllar yüksek lisansa dönük dersler yapılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; nitelikli bir öğretici gözetiminde çocuklara kendi arkadaş grubuyla birlikte ve kendi evlerinde neşeli bir öğrenme ortamı sağlamaktır. Belirlenen öğretici; ev ortamında, haftada bir gün çocuklarla bir araya gelerek programda tavsiye edilen etkinlikleri uygular. Bu programda; Kuran okuma, kısa sureleri ve namaz dualarını ezberleme, Hz Peygamberi tanıma, dini-ahlaki değerleri ve görgü kurallarını öğrenme ve İslami kültür oluşturma öncelikli başlıklardır. Program üç yıl olarak planlamış ve her yıl takip edilecek olan müfredat haftalık olarak hazırlanmıştır. Efor programından geçen öğreticiler bu müfredata sadık kalarak görevlerini icra ederler.
Vakıf ve Derneğin misyon ve hedefleri doğrultusunda içeriklendirilen bu programın ana gayesi; insanlara din eğitiminin yolunu açmak, günlük hayatta eksikliğini hissedebilecekleri temel (farz-ı ayn) bilgileri kazandırmaktır. Üç yılda tamamlanmakta olan programa düzenli katılım sağlayanlara program sonunda katılımcı sertifikası verilmektedir.
Yaz okulu programı; öğrencilerin yaz tatilinde gerçekleştirilen ve içerisinde hem dini-ahlaki eğitimi barındıran, hem de sanatsal, sosyal ve sportif aktivitelerin yoğun şekilde yer aldığı kısa süreli (5 hafta) bir programdır. Ahlaki değerleri ve temel dini bilgileri, sıkmadan bıktırmadan neşeli bir ortamda çocuklara verebilmek esas amaçtır. Sıcakların bunalttığı yaz mevsiminde çocuklarda güzel hatıralar bırakacak, onları olumlu etkileyecek, sevilen canlı bir program olarak hazırlanmıştır.
Hz. Peygamberin sohbetle sahabesini yetiştirme modelini örnek alarak bizler de genel sohbetlere, eğitim çalışmalarımızın merkezinde yer veriyoruz. Toplumun her kesimine açık olarak icra ettiğimiz genel sohbetler vesilesiyle insanımızın gönül dünyalarına hitap ederek kalplerini ve zihinlerini diri tutmaya çalışıyoruz. Her yaş ve seviyeden insanların katılımına açık, nezih ve sade bir mekânda, yeterli donanıma sahip hatiplerin, toplumumuzda İslami bilinci oluşturmak ve diri tutmak amacıyla yaptığı duygusal içerikli, kısa ve özlü bir sohbettir. Genel Sohbet Kılavuzu ise bu sohbetleri yapacak hocalarımıza alternatifli bir şekilde hazırlanmış olan müfredatları içermektedir.
Özel Halka Sohbetleri ile daha nitelikli kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Genel sohbetlerimize sorumluluk bilinci ile istikrarlı bir şekilde devam eden kardeşlerimiz gözlenerek özel halka sohbetlerine dâhil edilirler. Özel halka sohbetleri üç kur üzerinden toplam üç yıl olarak planlanmıştır. 1. Kurda: Akaide Giriş, İlmihal ve Siyer-i Nebi, 2. Kurda: Ahlak, Fıkıh ve Kur’an Kıssaları, 3. Kurda: Tefsir, Hadis ve Davet dersleri yer almaktadır. Ayrıca bu programda seçmeli ders olarak Fıkıh Tarihi, Çağdaş Fikir Akımları ya da Formasyon dersleri alınabilir.