Hadis Kürsüsü

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU

Peygamberimiz (s.a.v.) ümmetinin dil, düşünce ve davranış kodlarını hem vahiyle hem de vahyin tecessüm etmiş hali olan hayatıyla ilmek ilmek dokuyarak oluşturmuştur. Bu gayretin bir meyvesi olarak ashabın, tabiinin, tebe-i tabiinin ve sonraki ulemanın ilmi mesaileriyle hadis ilmi gibi muazzam bir birikime sahip olan, dirayet ve rivayetten oluşan bir ilim teşekkül etmiştir.

Bu teşekkül sürecini anlama, Peygamber Efendimizin söz, fiil ve takrirlerini hayatımızın ölçüsü kılma, onun ahlaki meziyetleriyle donanma çabası olacak olan bu kürsü derslerinde; öncelikle hadis usulü ve hadis tarihi konu edilecek, sonrasında ise seçme hadis metinleri ve şerhleri okunarak sünnetin yaşanması ve uygulanabilirliği üzerinde durulacaktır.