Kıraat Kürsüsü

Ahmet TÜRKBEN

Kıraat ilmi; Kur’ân-ı Kerîm’in nasıl okunacağını, âyetleri nakledenlerin çeşitli kavrayış ve rivayetlerine göre kelimelerin nasıl eda edileceğini bildiren bir ilimdir. Bu ilmî gelenek Aşere, Takrib ve Tayyibe dersleri çerçevesinde bugün Türkiye’de sadece beş noktada devam ettirilmektedir.

Bizim yapacağımız çalışma ise yine kıraat ilmi içerisinde yer alan Kur’an’ın tertil üzere okunması esasına dayanan Tashîh-i Huruf alanını ve Kur’an Tilavetiyle İlgili diğer meseleleri kapsamaktadır. Kur’an-ı Kerim’in okunmasında yaşanan telaffuz hatalarını gidermek, ses-seda ve mana bütünlüğü içerisinde anlamını bilerek güzel okunmasını, belli sure ve aşırların ezberlenmesini sağlamak dersin öncelikli hedeflerindendir.

Kıraat dersine iştirak eden katılımcılar şu başlıklarda derinleşeceklerdir:

Kur’an Okumaya Giriş/ Tecvid Bilgisi

Tashîh-i Huruf (Asım Kıraati ve Hafs Rivayetine Göre Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma)

Kur’an’ı Tilavet ve Tertil Esasları (ta’lim;  tilavet adabı; temsili okuma/ sesin yükseltilmesi ve alçaltılması; lahn; teganni; Kur’an’ı okuyuş şekilleri/tahkik, tedvir, hadr;…)

Kur’an Tarihi ve Kıraat İlmi/ İmamlar ve Ravileri ( Teorik Bilgilendirme ve Örnek Çalışma)

Anlamını Bilerek Okuma/ Seçilmiş Sure ve Aşır Ezberleri

Ders üç aşamalı işlenecektir: Teorik bilgilendirme, Pratik uygulama ve Ezber.